D.Ed.(D.El.Ed.)

D.Ed.(D.El.Ed.)- As per M.P. Govt. School Shiksha Vibhag- Rs. 35,000/ Per Year